Regulamin Listy Systemu Informacji Marketingowej

UWAGA. Usługa Systemu Informacji Marketingowej jest osobną, odrębną usługą w ramach serwisu ktoto.info. Niniejszy regulamin dotyczy usług świadczonych tylko i wyłącznie na podstronie https://www.ktoto.info/sim/, które to usługi są zarządzane i nadzorowane przez podmiot opisany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. Usługi te nie są tożsame z usługami całego serwisu ktoto.info prowadzonego przez wydawnictwo TLPP Publishing i nie mają tu zastosowania regulaminy serwisu ktoto.info znajdujące się pod linkiem https://www.ktoto.info/warunki/. Jeśli są jakiekolwiek pytania odnośnie zastosowania regulaminu prosimy o kontakt.

§1. Postanowienia wstępne

Lista Systemu Informacji Marketingowej obsługiwana jest przez właściciela strony nie-dzwonic.pl i tam znajdują się wszelkie szczegółowe informacje.

Regulamin określa zasady działania Systemu Informacji Marketingowej oraz zawierania informacje o rejestracji na Liście i zasady działania Listy. Użytkownik Zarejestrowany potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Portal świadczy Usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującym prawem. Program ma na celu ochronę Użytkowników, którzy nie życzą sobie otrzymywania niezamówionej informacji handlowej. Do Programu mogą przystąpić jedynie osoby fizyczne.

§2. Usługi świadczone w ramach Systemu Informacji Marketingowej

Użytkownik, który nie życzy sobie otrzymywać informacji handlowej, może zgłosić swój udział w SIM poprzez zarejestrowanie swojego numeru na SIM zgodnie z Regulaminem. Warunkiem dokonania rejestracji liście Systemu Informacji Marketingowej przez Użytkownika jest akceptacja Regulaminu w drodze oświadczenia woli.

Rejestracja numeru na liście Systemu Informacji Marketingowej polega na wysłaniu wiadomości SMS o treści "SIM.NIE.DZWONIC" na numer 7455 (koszt wiadomości to 4 zł netto, 4,92 zł z VAT) w celu potwierdzenia, że Użytkownik jest użytkownikiem danego numeru telefonu.

Po wysłaniu ww. wiadomości SMS, użytkownik zostaje wpisany na liście Systemu Informacji Marketingowej prowadzoną w formacie XML i CSV. Lista ta zawiera wyłącznie numery telefonów bez żadnych innych danych mogących zidentyfikować użytkownika. Lista numerów nie stanowi bazy danych osobowych w myśl obowiązujących przepisów.

Obligatoryjnie jeden raz w miesiącu, pierwszego dnia roboczego danego miesiąca, Serwis dostarcza ww. listę telefonów do wszystkich znanych Serwisowi centrów telemarketingu i podmiotów świadczących usługi telemarketingowe oraz firm wykorzystujących telemarketing w swojej działalności wraz z oświadczeniem: "Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz działając w imieniu i na rzecz właścicieli numerów telefonów wskazanych w załączonych plikach XML i CSV wzywam do usunięcia ww. numerów z państwa baz marketingowych i telemarketingowych. Użytkownicy ww. numerów telefonów upoważniają nas do złożenia w ich imieniu oświadczenia o braku zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingowych a jeżeli wcześniej zgody zostały udzielone to do odwołania udzielonej zgody co niniejszą wiadomością czynimy. Przekazany plik zawiera dane aktualne na dzień RRRR-MM-DD. Termin na usunięcie tych danych to 7 dni kalendarzowych liczonych od chwili niniejszego oświadczenia".

§3. Postanowienia końcowe

Z chwilą rejestracji, Użytkownik zawiera z Serwisem umowę o rejestrację danych Użytkownika i udostępniania tych Danych na cele wykreślenia z list telemarketingowych. Użytkownik może odstąpić od umowy o rejestrację danych w terminie czternastu dni od rejestracji w Programie. Zmiana danych następuje przez usunięcie danych, a następnie rejestrację nowych. Wyrejestrowania oraz zmiany można dokonać poprzez kontakt e-mail.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem SIM należy kierować bezpośrednio do Serwisu. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty e-mail. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na podany w reklamacji adres adres e-mail.

Portal zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych powodów mających na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania Programu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie SIM przepisy polskiego prawa.

 

Wykorzystujemy cookies do personalizacji reklam i analizy ruchu. Potwierdzasz zapoznanie się z polityką cookies i wyrażasz zgodę na ich używanie.